01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

GLAVNI PROJEKAT PUTA AL KHOMS - TARHUNAH - Al QARABULLI, LIBIJA (L=120.0 KM)

     Cilj ovog projekta je priprema konceptualne analize i projektovanje druge trake paralelne sa postojećom, na putu koji povezuje Al Khoms-Tarhunah-Al Qarabuli. Dužina postojećeg puta je 120 km.

     Konceptualna analiza uključila je moguće alternative za novu trasu na bilo kojoj strani postojećeg puta koji je u velikoj meri zavistan od postojecih ili planiranih objekata infrastrukture, prirodnih ili izgrađenih prepreka, koji su uvek ograničavajući faktor u donošenju odluke za novu trasu.

     Postojeći put uglavnom je na brdovitom terenu, dok je manji deo puta u blizini Obalnog puta na skoro ravnom terenu.

     Na trasi je 7 velikih i visokih mostova, i mnogo manjih objekata kao što su pločasti i cevasti propusti.