01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

PROJEKTOVANJE DRUGE TRAKE PUTA AZ ZAVIJA - BIR AL GANAM, LIBIJA (L=43.0 KM)

     Cilj investicije je projektovanje druge trake, paralelne sa postojećom, na putu koji povezuje Az Zaviju i Bir Al Ganam. Dužina postojećeg puta je oko 42 kilometra (0+000,00 km do 41 + 855,86km)

     Horizontalno, put ima 31 krivinu sa radijusom od 475 metara do 2000 metara. Projektovana brzina je 120 km/h. To je uslovilo preprojektovanje 10 postojećih horizontalnih krivina sa manjim radijusom, na nove gde je minimalni radijus 750 metara. Trasa novog puta je paralelna sa postojećim.

     Širina postojećeg puta varira, ali je u proseku 9 metara širine. Projektovani kolovoz ima dve saobraćajne trake po 3.75 metara širine, unutrašnja ivična traka je 0.5 metara široka, a spoljašnja je 1,5 metar širine i mogu se koristiti kao zaustavna traka. Razdelni pojas je 6 metara širine, a bankine su 2,0 metra široke.