01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO KANALA DTD KOD BEČEJA NA PUTU M-3
Bečej, Srbija

     Most preko kanala DTD kod Bečeja na putu M-3, je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom prednapregnutom betonu. Most je statičkog sistema ram na dva zgloba sa prepustima i kosim zategama i stubovima - dvojno podupiralo, odnosno ram sa “V” stubovima, raspona 14+40.5+14 m. Ukupna širina mosta je 9.30 metara.

     Projekat njegove rekonstrukcije 2006. godine je obuhvatio dodatno prednaprezanje konstrukcije, izradu novih obalnih stubova i novog kolovoznog zastora i zaštitnih ograda. Investitor je bio JP “Putevi Srbije”, izvođač “Mostogradnja”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.