01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

NOVI MOST PREKO DUNAVA U NOVOM SADU, NA STUBOVIMA STAROG ŽELEZNIČKOG MOSTA “FRANC JOZEF”
Novi Sad, Srbija

     Novi drumski most preko Dunava u Novom Sadu, na stubovima starog železničkog mosta "Franc Jozef" ima sledeće karakteristike:
- širina mosta je 23,50 m,
- dužina mosta 545,03 m,
- stubovi su fundirani na bušenim šipovima,
- most je konstruktivnog sistema sa kosim kablovima i jednim asimetrično postavljenim pilonom, sa glavnim rasponom od 188,30 m i zadnjim rasponom od 91,73 m,
- pilon je visok 59,00 m (od kolovoznog lima).

     Idejno rešenje obuhvata projekat novog drumskog mosta na postojećim stubovima nekadašnjeg železničkog mosta, projekat tunela i prilaznih saobraćajnica sa obe strane Dunava, kao i parterno uređenje u zonama oko novopro-jektovanih objekata.