01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO KANALA DTD KOD NOVOG BEČEJA, NA PUTU M-3
Novi Bečej, Srbija

     Most preko kanala DTD kod Novog Bečeja na putu M-3 km 508+456, je drumski most sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom i prednapregnutom betonu. Most je statičkog sistema ram na dva zgloba sa prepustima i kosim zategama i stubovima - dvojno podupiralo, odnosno ram sa “V” stubovima, raspona 18+30+18 m. Ukupna širina mosta je 9.30 metara, a mostovska greda je sandučastog poprečnog preseka sa tri komore. Projekat njegove rekonstrukcije 2006. godine je obuhvatio dodatno prednaprezanje konstrukcije, izradu novih obalnih stubova i novog kolovoznog zastora i zaštitnih ograda.

     Investitor je bio JP “Putevi Srbije”, izvođač “Mostogradnja”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.