01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

IZGRADNJA DRUMSKOG MOSTA PREKO REKE MORAVICE NA DEVIJACIJI PUTA M-7.1. KM 74+225, ZRENJANIN-VRŠAC Plandište, Srbija

- širina mosta 10,11 m, poprečnog profila : kolovoz sa zaštitinim pojasom 7,10 m, pešačka staza i prolaz 1,88 m i 1,13 m sa pešačkim i odbojnim ogradama,
- ukupna dužina 72,30 m, sa tri raspona po 21,0 m i prelaznim konstrukcijama,
- fundiranje je na šipovima, -noseću strukturu čine montažni prefabrikovan armirano-betonski elementi visine 1,32 m, prethodno napregnuti, a na licu mesta spregnuti pomoću monolitne betonske kolovozne ploče.

     Investitor je bio JP “Putevi Srbije”, izvođač “Intermost”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.