01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 
 

IZGRADNJA MOSTA PREKO REKE SAVE U BEOGRADU
Beograd, Srbija

     Novi most preko Save ima ukupnu dužinu od 929 m sa kontinualnim gornjim strojem preko 6 raspona. Most je konstruktivnog sistema sa kosim kablovima i jednim pilonom, sa glavnim rasponom od 376 m i zadnjim rasponom od 200 m. Četiri raspona od 69m, 108m, 81m, i 81m se kontinualno nastavljaju u produžetku glavnog raspona.
     Pilon je visok 200 m. Fundiranje stubova je na bušenim šipovima. Ukupna širina mosta je 45.04 m i planirano je da most ima šest saobraćajnih traka, dva koloseka za laki metro i dve pešačko-biciklističke staze. Most i prilazni putevi će takođe formirati prvu fazu prve deonice magistralnog unutrašnjeg poluprstena grada Beograda.