01

02 03 04 05
Home
EuroGardiGroup
Welcome
About company
About Us, Vision mission
Board, Experts
References
Projects
Architecture
Bridges
Roads
Departments
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation,
Libya
Contact
Bridges and roads
Architecture, Engineering
International coperation, Libya
 

SANACIJA DRUMSKOG MOSTA PREKO PRUGE KOD BEK-a, ZRENJANIN, NA PUTU M-24
Zrenjanin, Srbija

     Most preko pruge kod BEK-a u Zrenjaninu je drumski most na putu M-24 sa dve saobraćajne trake urađen u armiranom betonu. Ukupna dužina mosta je 106 m sa rasponima 6x14.6+18.4m, a ukrštanje mosta sa železničkim kolosekom je pod uglom od 53º. Most je originalno rađen 1964. godine i pregledima konstrukcije stavljen u I katego-riju oštećenja.

     Projekat njegove rekonstrukcije 2005-2006. godine je obuhvatio sanaciju svih zglobova i kolovozne ploče, kao i novi kolovozni zastor i pešačke i elastične odbojne ograde.Investitor je bila Republička direkcija za puteve - Beograd, izvođač “Intermost”, a Euro Gardi Group je vodio nadzor nad izvođenjem radova.